PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 4005
Najnowsze aktualności:
Prawo do zrzeczenia się zachowku w drodze umowy
2017-07-14
W dniu 17 marca 2017 r. Sąd Najwyższy, w składzie trzech sędziów, podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 110/16), w której przyjął, że dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym. 
Zbycie nieruchomości rolnej nabytej po 30 kwietnia 2016 r. na rzecz osoby bliskiej
2017-07-05
Zbywający nieruchomość rolną nie musi uzyskiwać zgody sądu w sytuacji, gdy stronami umowy zbycia nieruchomości rolnej są osoby bliskie - zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione - a nieruchomość ta po 30 kwietnia 2016 r. była przedmiotem obrotu pod rządami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, pomiędzy osobami względem siebie obcymi. 
Odpowiedzialność wierzyciela za wszczęcie egzekucji na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego
2017-06-29
Dnia 13 marca 2017 r. Sąd Najwyższy, w składzie 3 sędziów, podjął uchwałę (sygn. III CZP 4/17), w której rozstrzygnął problematyczną kwestię dotyczącą zwrotu kosztów obrony przed egzekucją.  
Do założenia spółki z o. o. w trybie S-24 nie wystarczy już "zwykły" podpis elektroniczny
2017-06-13
W dniu 12 czerwca 2017 r. ogłoszona została ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133) wprowadzająca wymóg posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przy zakładaniu spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy, czyli w tzw. trybie S-24.  
Egzekucja z nieruchomości rolnej
2017-06-09
Do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, tj. przed dniem 30 kwietnia 2016 r., nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. - o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.