PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 10675
Najnowsze aktualności:
Projektowane wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych
2016-04-20
Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którego celem jest wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych. 
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie dotyczy nowego pracodawcy po przejściu zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) k.p.
2016-02-01
W dniu 6 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę (sygn. akt III PZP 2/15), w której stwierdził, iż art. 23(1) k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartej z poprzednim pracodawcą. 
Uznanie przez Sąd, że klauzula wzorca umownego stosowana przez przedsiębiorcę jest niedozwolona nie oznacza, że identyczna klauzula stosowana przez innego przedsiębiorcę również jest niedozwolona.
2015-12-18
Zgodnie z podjętą w dniu 20 listopada 2015 r. uchwałą Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów (sygn. III CZP 17/15), dopuszczalne jest kierowanie do Sądu żądania o uznanie zapisu wzorca umowy stosowanego przez przedsiębiorcę jako niedozwolonego w obrocie z konsumentami, powołując się na okoliczność, że podobny zapis został już wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych na mocy wyroku wydanego przeciwko innemu przedsiębiorcy, co nie oznacza jednak, że taki zapis będzie również klauzulą abuzywną (niedozwoloną). Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał, że nie ma możliwości aby wielokrotnie pozywać tego samego przedsiębiorcę o uznanie sformułowania za niedozwolony wzorzec umowy z konsumentem, jeżeli już znalazł się w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa UOKIK.  
Przepisy przejściowe nowelizacji Kodeksu pracy
2015-11-03
W dniu 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. W związku ze znaczącą zmianą regulacji dotyczących okresów wypowiedzeń przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony, konieczne było ustalenie w przepisach przejściowych nowelizacji, które regulacje należy stosować do wypowiadania poszczególnych umów. 
Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność za nieuregulowane wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego.
2015-10-26
W dniu 8 października 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął Uchwałę (sygn. III CZP 54/15), zgodnie z którą zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, a niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, są objęte przewidzianą w art. 299 § 1 k.s.h. odpowiedzialnością członków zarządu.